GEMEENTEBLADBEKENDMAKING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Terneuzen, Othene Oost 2022’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

ARITKEL 3.8 WET RUIMTELIJKE ORDENING EN ARTIKEL 7.17 WET MILIEUBEHEERBurgemeester en wethouders van Terneuzen maken bekend dat ter inzage wordt gelegd:•het ontwerpbestemmingsplan Terneuzen, Othene Oost 2022.•m.e.r. beoordelingsbesluit Terneuzen, Othene Oost 2022.Doel bestemmingsplanHet doel van dit bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van 250 extra woningen en een woonzorgcomplex.Inzien bestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024. De openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0715. BPTNZOTH03-ON01is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op HYPERLINK "https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Bouwen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen" https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Bouwen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen. Als u niet zelf de beschikking heeft over een computer kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken digitaal inzien op de openbare computer in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Terneuzen. Hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt.ZienswijzenTijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen, postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen vragen wij u een afspraak te maken met de heer J. Kiewiet van het team Planvorming, telefoon 14 0115 (vanuit het buitenland 0031 115 455000). Van een mondelinge zienswijze maken wij een verslag. Een zienswijze kunt u ook per e-mail verzenden aan wro@terneuzen.nl.WET MILIEUBEHEERBekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit ‘Terneuzen, Othene Oost 2022’Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer bekend dat er voor het bestemmingsplan ‘Terneuzen, Othene Oost 2022’ geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.Op grond van de Wet milieubeheer dient voor het bestemmingsplan beoordeeld te worden of de activiteit die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, zodanige nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, dat het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is.Uit het opgestelde ontwerp van het bestemmingsplan blijkt dat de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Daardoor is het opstellen van een milieueffectrapport niet nodig.Het m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan inbrengen.Terneuzen, 20 december 2023Burgemeester en wethouders van Terneuzen,De burgemeester, H.J.A. (Erik) van MerrienboerDe gemeentesecretaris, S.I.L. (Steven) de Waal

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Terneuzen. Bekijk alle Bekendmakingen Terneuzen in .

https://terneuzenkrant.nl/bekendmakingen-terneuzen/

Deel dit bericht:

Redactie Terneuzenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Terneuzenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Terneuzen.

Gerelateerde berichten